GDYNIA | UL. STAROWIEJSKA 1 | TELEFON: 883 719 008

W celu rzetelnej i profesjonalnej oceny przyszłego pracownika, jak również pracownika, którego potencjał można zweryfikować, przeprowadzamy badania psychologiczne, mające na celu dostarczenie wiedzy niezbędnej przy podejmowaniu decyzji dotyczących zatrudnienia jak i zmian rotacyjnych w strukturze firmy.

W zależności od potrzeb Państwa firmy, ocena psychologicznych predyspozycji pracowników może pomóc w procesie budowania zespołu, awansowania pracowników, redukcji etatów czy określeniu potrzeb szkoleniowych.

Podczas podejmowania dobrej decyzji rekrutacyjnej, specjaliści pragną jak najlepiej poznać osoby zainteresowane podjęciem, bądź utrzymaniem pracy w ich firmie. Oferujemy przeprowadzenie testów psychologicznych do pomiaru różnorodnych aspektów ludzkiego funkcjonowania. Narzędzia przez nas wykorzystywane, mierzą przede wszystkim:
• cechy i kompetencje osobowościowe,
• inteligencję,
• temperament,
• odporność na stres i metody radzenia sobie ze stresem,
• role grupowe i zdolności przywódcze,
• uwagę i koncentrację.

Dzięki stosowanym przez nas metodom uzyskujemy informacje między innymi na temat zdolności i osobowości kandydatów do pracy na poszczególne stanowiska, bądź aktualnych pracowników Państwa firmy. Dowiecie się Państwo także o charakterystycznych zachowaniach pracownika w grupie, zdolnościach przywódczych, o stylach zarządzania i sposobach, które wykazuje Państwa pracownik podczas rozwiązywania konfliktów. Pomiary narzędziami, którymi się posługujemy pozwalają również sprawdzić umiejętności logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, analizy i syntezy oraz zdolności twórczych. Mierzona jest też sumienność i motywacja do pracy.

Przygotowaliśmy testy psychologiczne, dzięki którym dowiecie się Państwo więcej o predyspozycjach, cechach i zdolnościach swoich pracowników, dlatego jeżeli przeprowadzacie Państwo rekrutację pracowników, planujecie zmiany kadrowe, albo chcecie po prostu sprawniej zarządzać zespołem pracowników – zapraszamy do kontaktu nami. Testy psychologiczne wykonujemy na miejscu w naszej pracowni w Gdyni jak również w siedzibie zamawiającego na terenie całej Polski.

DIAGNOZA INTELIGENCJI.

01

Test Matryc Ravena. Wersja Standardowa.
Test służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej. Składa się z 60 zadań ułożonych w 5 serii (A, B, C, D, E), po 12 zadań każda. Zadania mają postać niepełnych wzorów (matryc), a osoba badana ma dobrać brakujący fragment spośród podanych.

02

Test Matryc Ravena. Wersja Zaawansowana.
Test służy do pomiaru poziomu ponadprzeciętnej sprawności intelektualnej. Składa się z dwóch serii zadań: I – ćwiczeniowa, zawiera 12 zadań; II – test właściwy, 36 zadań. Zadania mają postać niepełnych wzorów (matryc), a osoba badana ma dobrać brakujący fragment spośród podanych.

03

Skala Inteligencji Wechslera.
Skala służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej. Składa się z sześciu testów słownych (Wiadomości, Powtarzanie Cyfr, Słownik, Arytmetyka, Rozumienie, Podobieństwa) oraz pięciu testów bezsłownych (Braki w Obrazkach, Porządkowanie Obrazków, Klocki, Układanki, Symbole Cyfr). Wyniki surowe w poszczególnych testach zamienia się na wyniki przeliczone (dla każdej grupy wieku jest oddzielna tabela przeliczeniowa), a następnie oblicza się ilorazy inteligencji w Skalach Słownej, Bezsłownej i Pełnej oraz w czynnikach: Rozumienie Werbalne, Organizacja Percepcyjna, Pamięć i Odporność na Dystraktory.

04

Test Inteligencji OMNIBUS.
OMNIBUS jest testem służącym do pomiaru inteligencji ogólnej. Oprócz wyniku ogólnego można uzyskać dwa wyniki czynnikowe: Rozumowanie i Wiedza. Omnibus składa się z 60 zadań. Są to: antonimy, analogie werbalne, szeregi liczb, wyrażenia frazeologiczne i sylogizmy. Wszystkie zadania mają charakter zamknięty; badany wybiera poprawną odpowiedź spośród podanych pięciu (lub trzech) możliwości. Wynikiem ogólnym w teście jest liczba poprawnych odpowiedzi.

05

Bateria Testów TIS.
Bateria TIS pozwala na diagnozę inteligencji skrystalizowanej oraz czterech typów zdolności (analiza profilowa). Bateria zbudowana jest z sześciu testów: Synonimy, Matematyczne Zadania Tekstowe, Analogie Werbalne, Wiedza o Świecie, Szeregi Liczb, Antonimy, badających cztery typy zdolności: matematyczno- logiczne, werbalne, logiczno-werbalne oraz zdolność do reprodukowania nabytej wiedzy. Każdy test składa się z 15 zadań. Charakter zadań jest zamknięty.

06

Bateria Testów APIS-Z.
APIS-Z jest wielowymiarową baterią służącą do pomiaru inteligencji ogólnej. APIS-Z składa się z ośmiu testów: Zachowania, Kwadraty, Synonimy, Klasyfikacja, Przekształcenia Liczb, Nowe Słowa, Klocki, Historyjki. Konstruując APIS-Z uwzględniono cztery typy zdolności: abstrakcyjno-logiczne, werbalne, wzrokowo-przestrzenne i społeczne. Każdą z tych zdolności reprezentują dwa testy. Pięć testów ma po 15 zadań, a trzy – po 10. W dwu testach zadania mają charakter zamknięty, w pozostałych – otwarty.

07

CFT 20-R Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella.
Służy do pomiaru inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna. Zadania wymagają rozumowania indukcyjnego na materiale geometrycznym. CFT 20-R składa się z dwu analogicznych części. Każda z nich zawiera cztery testy (podtesty), reprezentujące cztery różne typy zadań. Obie części zamieszczone są w jednym zeszycie testowym. Wszystkie zadania mają charakter zamknięty – w każdym z nich tylko jedna odpowiedź jest poprawna i należy ją wybrać spośród pięciu podanych możliwości.

08

CFT 3 Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella.
Służy do pomiaru inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna. Zadania wymagają rozumowania indukcyjnego na materiale geometrycznym. Przeznaczony jest dla osób o ponadprzeciętnym poziomie inteligencji. CFT 3 składa się z dwu analogicznych części, oznaczonych literami A i B, stanowiących dwa odrębne zeszyty. Każda z nich zawiera cztery testy składowe. Wszystkie zadania mają charakter zamknięty – wymagają wybierania właściwych odpowiedzi spośród podanych potencjalnych rozwiązań.

DIAGNOZA INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ.

01

Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE.
Kwestionariusz służy do pomiaru inteligencji emocjonalnej, rozumianej jako zdolność do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji, a także zdolność do efektywnego wykorzystywania emocji w kierowaniu własnym oraz cudzym działaniem. INTE składa się 33 pozycji o charakterze samoopisowym, których prawdziwość w stosunku do własnej osoby badany ocenia na pięciostopniowej skali.

02

Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS.
KKS służy do oceny kompetencji społecznych rozumianych jako nabyte umiejętności warunkujące efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Oprócz wskaźnika ogólnego kwestionariusz dostarcza też trzech wskaźników szczegółowych, określających poziom kompetencji ujawnianych w: sytuacjach ekspozycji społecznej, sytuacjach wymagających asertywności oraz sytuacjach bliskiego kontaktu interpersonalnego. Kwestionariusz składa się z 90 pozycji, stanowiących bezokolicznikowe określenia różnych czynności. Badany ocenia na skali czterostopniowej efektywność, z jaką je wykonuje. 60 spośród nich (i tylko te uwzględnione są w kluczu) to czynności oznaczające radzenie sobie w różnego rodzaju sytuacjach społecznych, które mogą być uznane za sytuacje trudne.

03

Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE.
Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej oparty jest na koncepcji inteligencji emocjonalnej stworzonej przez amerykańskich psychologów P. Saloveya i J.D. Mayera. W myśl tej koncepcji inteligencja emocjonalna rozumiana jest jako zbiór różnych zdolności o charakterze poznawczym, dzięki którym człowiek wykorzystuje własne emocje przy rozwiązywaniu problemów nie tylko emocjonalnych. PKIE składa się 94 pozycji o charakterze samoopisowym. Osoba badana każdorazowo ocenia na skali pięciopunktowej stopień, w jakim każde stwierdzenie odnosi się do niej samej. Kwestionariusz pozwala na obliczenie wyników w czterech skalach czynnikowych oraz wyniku ogólnego. Skale wchodzące w skład PKIE, to: AKC – akceptowanie, wyrażanie i wykorzystywanie własnych emocji w działaniu, EMP – empatia, czyli rozumienie i rozpoznawanie emocji innych ludzi, KON – kontrola, także poznawcza, nad własnymi emocjami oraz ROZ – rozumienie i uświadamianie sobie własnych emocji.

04

Profil Kompetencji Społecznych PROKOS.
PROKOS służy do pomiaru kompetencji społecznych i pozwala na ocenę ich poziomu w pięciu zakresach szczegółowych: kompetencji asertywnych, kompetencji kooperacyjnych, kompetencji towarzyskich, zaradności społecznej i kompetencji społecznikowskich; umożliwia tym samym diagnozę profilową. PROKOS składa się z 60 pozycji diagnostycznych (dotyczących kompetencji społecznych) i 30 pozycji buforowych (dotyczących umiejętności niespołecznych). Wszystkie pozycje są określeniami czynności lub zadań. Forma pozycji wzorowana jest na kwestionariuszu KKS Anny Matczak, ale ich treść zmieniono tak, by uwzględniały sytuacje i działania typowe dla funkcjonowania społecznego osób dorosłych, zwłaszcza występujące w pracy zawodowej. Badany ocenia, na ile dobrze radzi sobie (lub radziłby sobie) z wymienionymi czynnościami czy zadaniami, posługując się czterostopniową skalą – od zdecydowanie dobrze poprzez raczej dobrze i raczej słabo do zdecydowanie źle. Pozycje diagnostyczne składają się na pięć skal, utworzonych na podstawie analizy czynnikowej.

05

Skala Inteligencji Emocjonalnej SIE-T.
Test służy do pomiaru zdolności do rozpoznawania ekspresji mimicznej; zdolność ta traktowana jest jako jeden z podstawowych komponentów inteligencji emocjonalnej. Materiał testowy stanowi 18 fotografii twarzy (na połowie widnieje mężczyzna, na połowie kobieta). Poszczególnym fotografiom przypisane są zestawy sześciu nazw emocji. Badany ma każdorazowo zdecydować, czy widoczna na fotografii twarz wyraża wymienione emocje. Łączna liczba pozycji testowych wynosi 108 (18 fotografii x 6 emocji).

06

Test Rozumienia Emocji TRE.
Test przeznaczony jest do pomiaru zdolności do rozumienia emocji, traktowanej jako jeden z podstawowych komponentów inteligencji emocjonalnej. Za wskaźnik tych zdolności przyjęto tu wiedzę emocjonalną. Na test składa się łącznie 30 zadań, pogrupowanych w pięć części (podtestów), obejmujących po 6 zadań o charakterze zamkniętym, opartych na materiale werbalnym. Rezultaty ujmowane są pod postacią jednego wyniku łącznego, określanego na podstawie liczby poprawnie wykonanych zadań.

DIAGNOZA KREATYWNOŚCI.

01

Kwestionariusz twórczego zachowania KANH.
Kwestionariusz Twórczego Zachowania przeznaczony jest do badania uzdolnień twórczych, pojmowanych jako właściwości osobowościowe człowieka (postawa twórcza). Wyniki oceniane są w ramach czterech skal: konformizmu – K, nonkonformizmu – N, zachowań algorytmicznych – A, zachowań heurystycznych – H. Możliwe jest też uzyskanie innych wskaźników – dla postawy twórczej, postawy odtwórczej, sfery poznawczej oraz sfery charakterologicznej. Składa się z 60 stwierdzeń, mających postać zdań oznajmujących, dotyczących zachowani się osoby badanej w sytuacjach uczenia się i działania. Badany ocenia stopień zgodności zdania z własnym zachowaniem na skali trzystopniowej: prawdziwe, częściowo prawdziwe, błędne.

02

Rysunkowy Test Twórczego Myślenia TCT-P.
Składa się z dwóch wersji: A i B. Badany wykonuje kolejno obie wersje testu. Zadaniem osoby badanej jest uzupełnienie w dowolny sposób niekompletnych rysunków. Osoba badana może rysować co chce i jak chce: wszystko jest dozwolone i prawidłowe.

DIAGNOZA OSOBOWOŚCI.

01

TIC Test Intentio Consensio (Ocena potencjału motywacyjnego w sytuacji pracy).
Test Intentio Consensio mierzy dwie globalne cechy osobowości: gotowość do wysiłku, określaną tu jako Intentio, i gotowość do współpracy, określoną jako cecha Consensio. TIC jest kwestionariuszem składającym się z 64 pozycji, o charakterze twierdzeń. Twierdzenia dotyczą różnych aspektów obrazu pracy i funkcjonowania w niej osoby badanej. Badany na siedmiostopniowej skali ocenia stopień, w jakim zgadza się z każdym twierdzeniem. Pozycje składają się na dwie skale główne (Intentio i Consensio), z których każda obejmuje trzy podskale, dotyczące obrazu idealnego (Wizje), obrazu realnego (Modele) oraz programów działania (Programy). Wyniki skal, podskal i skal szczegółowych informują o gotowości do wysiłku i gotowości do współpracy, wskaźniki rozbieżności między wizjami a modelami stanowią podstawę do oceny potencjału motywacyjnego. Test TIC bada właściwości struktur osobowości, które są związane z pracą, a w szczególności stanowią o gotowości do wysiłku i gotowości do współpracy. Narzędzie znajdzie zastosowanie w badaniu motywacji i zaangażowania pracowników, doskonaleniu metod selekcji na różnorodne stanowiska, badaniu rozwoju kapitału ludzkiego. TIC dostarczy wiedzy, która także może wzbogacić ocenę poszczególnych kompetencji w AC (Assessment Centers) i DC (Development Centres).

02

Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R.
EPQ-R służy do badania podstawowych – w teorii Eysencka wymiarów osobowości. EPQ-R składa się ze 100 pytań, na które badany odpowiada Tak lub Nie. Wyniki ujmowane są na 4 skalach. Trzy z nich – Psychotyzm (P), Ekstrawersja (E), Neurotyzm (N) – odnoszą się do podstawowych wymiarów osobowości. Skala kontrolna – Kłamstwa (K) – pozwala na ocenę tendencji do przedstawiania się w lepszym świetle.

03

Inwentarz Osobowości NEO-FFI.
Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości uwzględnionych w popularnym modelu pięcioczynnikowym, określanym jako model Wielkiej Piątki. Pozycje kwestionariusza stanowi 60 twierdzeń o charakterze samoopisowym, których prawdziwość w stosunku do własnej osoby badany ocenia na skali pięciostopniowej. Pozycje te tworzą 5 skal mierzących: neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność.

04

Inwentarz Motywacji Osiągnięć LMI.
Kwestionariusz mierzy motywację osiągnięć z uwzględnieniem różnych jej komponentów, takich jak preferowanie trudnych zadań, wiara w sukces, ukierunkowanie na cel, nastawienie na rywalizację, wytrwałość i inne. Pozwala dzięki temu na diagnozę profilową. Łącznie zawiera 170 pozycji tworzących 17 skal. Wyniki mogą też być ujmowane na trzech skalach czynnikowych, którymi są: Pewność siebie, Ambicja i Samokontrola.

05

Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI.
Kwestionariusz do badania samooceny ogólnej i szczegółowej. Kwestionariusz służy do badania samooceny. Składa się z 11 skal – dziewięć z nich bezpośrednio dotyczy poczucia własnej wartości, jego ogólnego poziomu oraz ośmiu komponentów odnoszących się do szczegółowych aspektów funkcjonowania człowieka, takich jak: kompetencje, bycie kochanym, popularność, zdolności przywódcze, samokontrola, samoakceptacja moralna, atrakcyjność fizyczna i witalność. Ponadto zawiera skalę do oceny spójności obrazu siebie świadczącej o efektywności procesu samopoznania, a także skalę pozwalającą ocenić poziom potrzeby aprobaty społecznej. Kwestionariusz składa się z 116 pozycji testowych, do których badany ustosunkowuje się na pięciostopniowej skali.

06

Kwestionariusz Impulsywności IVE.
IVE służy do badania trzech cech osobowości: impulsywności, skłonności do ryzyka i empatii. IVE składa się z 54 pozycji mających postać pytań, na które odpowiada się Tak lub Nie. Wyniki ujmowane są na trzech skalach: Impulsywność, Skłonność do ryzyka i Empatia.

07

Test Osobowości TO.
Kwestionariusz do badania osobowości. Dostarcza cennych informacji o osobowości badanego, jego umiejętności przystosowania czy o ewentualnych zaburzeniach. Test składa się ze 120 stwierdzeń ułożonych w następujące skale: A (samokrytyka-brak samokrytyki), B (nastawienie społeczne-nastawienie aspołeczne), C (ekstrawersja-introwersja), D (nieneurotyczny-neurotyczny), E (niemaniakalny-maniakalny), F (niedepresyjny-depresyjny), G (nieschizoidalny-schizoidalny), H (nieparanoidalny-paranoidalny), I (wegetatywnie stabilny-wegetatywnie labilny).

08

Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy BIP.
Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy przeznaczony jest do pomiaru różnych aspektów osobowościowych ważnych z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania zawodowego. Ma wersję samoopisową oraz wersję obserwacyjną. Wersja samoopisowa BIP składa się z 220 pozycji, na które badany udziela odpowiedzi na 6-stopniowej skali, oceniając stopień, w jakim każde stwierdzenie odnosi się do niego samego. Pozwala na obliczenie wyników w 14 skalach podstawowych podzielonych na cztery obszary: Orientacja zawodowa (Motywacja osiągnięć, Motywacja władzy, Motywacja przywództwa), Zachowania zawodowe (Sumienność, Elastyczność, Orientacja na działanie), Kompetencje społeczne (Wrażliwość społeczna, Otwartość na relacje, Towarzyskość, Orientacja na zespół, Asertywność), Natura psychologiczna (Stabilność emocjonalna, Praca pod presją, Pewność siebie). Wersja obserwacyjna składa się z 42 pozycji (po trzy na każdą z 14 skal), na które udziela się odpowiedzi na 10-stiopniowej skali.

09

Kwestionariusz Metafory Czasu KMC.
Kwestionariusz służy do badania sposobów postrzegania czasu. Pozwala określić mocne i słabe strony osoby w zakresie radzenia sobie z upływającym czasem, jako punkt wyjścia w pracy nad zmianą postaw wobec czasu i optymalizacją sposobów jego wykorzystania. Zawiera 7 skal, odnoszących się do różnych wymiarów oceny czasu. Dwie główne skale (w zakresie których wyróżnione są dodatkowo podskale) mierzą emocjonalne ustosunkowanie do czasu – pozytywne i negatywne; pozostałe dotyczą odczuwania szybkości upływu czasu, dostrzegania wartości czasu aktualnego oraz odbierania takich właściwości czasu, jak chaos, subtelny urok i pustka. KMC składa się z 95 pozycji, które są zdaniami metaforycznymi odnoszącymi się do czasu. Badany określa na skali czterostopniowej, czy każda z metafor pasuje do jego sposobu myślenia o czasie.

10

Kwestionariusz Nadziei na Sukces KNS.
Mierzona kwestionariuszem KNS nadzieja na sukces odnosi się do siły oczekiwania pozytywnych efektów własnych działań (pozwala prognozowanać łatwość adaptacji do środowiska i nowych wyzwań). Składają się na nią dwa komponenty: przekonanie o posiadaniu silnej woli, czyli świadomość własnej skuteczności ujawniana w inicjowaniu dążenia do celu i trwaniu w nim, oraz przekonanie o umiejętności znajdowania rozwiązań, czyli świadomość własnej wiedzy i kompetencji intelektualnych, ujawniana w sytuacjach wymagających wymyślenia lub poznania nowych sposobów prowadzących do osiągnięcia celu. Kwestionariusz składa się z 12 stwierdzeń; badany określa stopień, w jakim dane stwierdzenie jest w stosunku do niego prawdziwe, korzystając ze skali od 1 (“zdecydowanie nieprawdziwe”) do 8 (“zdecydowanie prawdziwe”).

11

Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego LBQ.
LBQ jest polską adaptacją włoskiego kwestionariusza Link Burnout Questionnaire autorstwa Massimo Santinello. Przeznaczony do pomiaru wypalenia zawodowego u osób pracujących w zawodach związanych z pomaganiem innym ludziom i nauczaniem. LBQ składa się z 24 pozycji opisujących odczucia osoby badanej dotyczące jej pracy zawodowej. Odpowiedzi udziela się na skali 6-stopniowej, której kolejne punkty odnoszą się do częstości, z jaką pojawiają się te odczucia. LBQ pozwala na ocenę czterech aspektów wypalenia zawodowego: Wyczerpanie psychofizyczne (wymiar dotyczący oceny własnych zasobów psychofizycznych), Brak zaangażowania w relacje z klientami (wymiar opisujący jakość relacji z klientami), Poczucie braku skuteczności zawodowej (wymiar odnoszący się do oceny własnych kompetencji zawodowych) i Rozczarowanie (wymiar oczekiwań egzystencjalnych).

12

Test Niedokończonych Zdań Rottera RISB.
RISB jest narzędziem służącym do oceny nieprzystosowania. Pozwala na selekcję kandydatów do prac wymagających odpowiedzialności i opanowania. Składa się z 40 trzonów, czyli początków zdań, które badany ma uzupełnić.

13

Skala Dyrektywności SD.
SD powstała w nurcie badań nad osobowością autorytarną. Służy do badania dyrektywności rozumianej jako agresywna dominacja (tendencja do narzucania innym własnej woli).

14

Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI.
STAI jest narzędziem przeznaczonym do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości. STAI składa się z dwu podskal, z których jedna (X-1) służy do pomiaru lęku-stanu, a druga (X-2) – lęku-cechy. Każda podskala składa się z 20 pozycji, na które badany odpowiada wybierając jedna z czterech skategoryzowanych odpowiedzi.

DIAGNOZA RADZENIA SOBIE W SYTUACJI STRESU.

01

Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS.
Kwestionariusz do diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem. CISS składa się z 48 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań, jakie ludzie mogą podejmować w sytuacjach stresowych. Badany określa na 5-stopniowej skali częstotliwość, z jaką podejmuje dane działanie w sytuacjach trudnych, stresowych. Wyniki ujmowane są na trzech skalach: SSZ – styl skoncentrowany na zadaniu; SSE – styl skoncentrowany na emocjach; SSU – styl skoncentrowany na unikaniu. Ten ostatni styl może przyjmować dwie formy: ACZ – angażowanie się w czynności zastępcze i PKT – poszukiwanie kontaktów towarzyskich.

02

Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem COPE.
Kwestionariusz służy do oceny sposobów radzenia sobie ze stresem. Jest to narzędzie oparte na samopisie, składające się z 60 stwierdzeń, na które odpowiada się na 4-stopniowej skali. Pozwala na ocenę 15 strategii reagowania w sytuacjach stresowych. Strategie te to: Aktywne Radzenie Sobie, Planowanie, Poszukiwanie Wsparcia Instrumentalnego, Poszukiwanie Wsparcia Emocjonalnego, Unikanie Konkurencyjnych Działań, Zwrot ku Religii, Pozytywne Przewartościowanie i Rozwój, Powstrzymywanie się Od Działania, Akceptacja, Koncentracja na Emocjach i ich Wyładowanie, Zaprzeczanie, Odwracanie Uwagi, Zaprzestanie Działań, Zażywanie Alkoholu lub Innych Środków Psychoaktywnych, Poczucie Humoru.

DIAGNOZA TEMPERAMENTU.

01

Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu FCZ-KT.
Kwestionariusz do diagnozy podstawowych, biologicznie zdeterminowanych wymiarów osobowości, opisujących formalne aspekty zachowania. Kwestionariusz ma charakter samoopisowy. Składa się ze 120 pozycji, które są stwierdzeniami wymagającymi od badanego ustosunkowania się w formie odpowiedzi “Tak” lub “Nie”. Pozycje tworzą 6 skal, dotyczących: Żwawości, Perseweratywności, Wrażliwości sensorycznej, Reaktywności emocjonalnej, Wytrzymałości i Aktywności.

DIAGNOZA KONCENTRACJI, PODZIELNOŚCI I PRZERZUTNOŚCI UWAGI.

01

Test tablic Poppelreutera.
Ocena koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi w warunkach presji czasowej. Przez koncentrację uwagi rozumiemy tu zdolność do świadomego skupienia się na wykonywanym zadaniu, połączoną z nieuświadomioną umiejętnością selekcjonowania w trakcie wykonywania zadania, dopływających z organizmu i spoza niego bodźców. Przez podzielność uwagi rozumiemy tu zdolność do jednoczesnego wykonywania kilku czynności wymagających uwagi. Przez przerzutność uwagi rozumiemy tu zdolność do szybkiego przenoszenia uwagi z jednego obiektu na drugi.

02

Testy Uwagi i Spostrzegawczości TUS.
Test służy do badania uwagi. Wykonanie testu polega na wykreśleniu w czasie trzech minut zadanych symboli spośród innych podobnych. TUS składa się z 4 niezależnych wersji.

DIAGNOZA PEŁNIENIA RÓL W ZESPOLE.

01

Role w zespole wg Meredith Belbin.
Diagnoza pełnienia 8 typów ról w zespole w celu odpowiedzi na pytanie jak zorganizować zgrany zespół, bazując na umiejętnościach i predyspozycjach jego poszczególnych członków. Każdy z nas prezentuje bowiem określony typ pracownika i może pełnić odmienną rolę w zespole. Naturalny lider; Praktyczny organizator; Sędzia; Człowiek akcji; Człowiek kontaktów; Człowiek grupy; Perfekcjonista; Siewca.

error: Content is protected !!